Nhật Báo Cấp Tiến

Trở về Kho Sách Xưa    Trở về Nhà Kho Quán Ven Đường
Chủ kho: Huỳnh Chiếu Đẳng, email
Quí khách vào quán không bị đ̣i hỏi ghi tên hay ghi lư lịch nên không cần lo HTTP:// hay HTTPS://


 

 phổ biến 4 năm báo Cấp Tiến 1969-1972, tổng cộng 901 số báo và 7.33 GB để lưu trữ

   

 

 

CapTien_1969 Notes.pdf 375

CapTien_1970 Notes.pdf 316

CapTien_1971 Notes.pdf 515

CapTien_1972 Notes.pdf 496

 

CapTien_0001 15APR1969.pdf  10016

CapTien_0002 16APR1969.pdf  9853

CapTien_0003 17APR1969.pdf  9891

CapTien_0004 18APR1969.pdf  10677

CapTien_0005 19APR1969.pdf  10607

CapTien_0006 20APR1969.pdf  10877

CapTien_0007 21APR1969.pdf  10555

CapTien_0008 22APR1969.pdf  10618

CapTien_0009 23APR1969.pdf  11651

CapTien_0010 24APR1969.pdf  10757

CapTien_0011 25APR1969.pdf  10684

CapTien_0012 26_27APR1969.pdf        11018

CapTien_0013 28APR1969.pdf  10905

CapTien_0014 29APR1969.pdf  10840

CapTien_0015 30APR1969.pdf  11840

CapTien_0016 02MAY1969.pdf 10920

CapTien_0017 03MAY1969.pdf 10951

CapTien_0018 04MAY1969.pdf 10923

CapTien_0019 05MAY1969.pdf 11043

CapTien_0020 06MAY1969.pdf 11092

CapTien_0021 07MAY1969.pdf 12067

CapTien_0022 08_09MAY1969.pdf       12745

CapTien_0023 10MAY1969.pdf 10873

CapTien_0024 12MAY1969.pdf 10859

CapTien_0025 13MAY1969.pdf 10797

CapTien_0026 14MAY1969.pdf 10933

CapTien_0027 15_16MAY1969.pdf       10785

CapTien_0028 17MAY1969.pdf 10376

CapTien_0029 18MAY1969.pdf 10586

CapTien_0030 19MAY1969.pdf 10669

CapTien_0031 20MAY1969.pdf 11356

CapTien_0032 21MAY1969.pdf 11124

CapTien_0033 22_23MAY1969.pdf       11462

CapTien_0034 24MAY1969.pdf 11421

CapTien_0035 25MAY1969.pdf 11136

CapTien_0036 26MAY1969.pdf 11484

CapTien_0037 27MAY1969.pdf 11823

CapTien_0038 28MAY1969.pdf 11514

CapTien_0039 29MAY1969.pdf 11635

CapTien_0040 30MAY1969.pdf 11724

CapTien_0041 31MAY1969.pdf 11685

CapTien_0042 01JUN1969.pdf   11375

CapTien_0043 02JUN1969.pdf   11319

CapTien_0044 03JUN1969.pdf   11338

CapTien_0045 04JUN1969.pdf   11347

CapTien_0046 05_06JUN1969.pdf         11396

CapTien_0047 07JUN1969.pdf   11088

CapTien_0048 08JUN1969.pdf   11222

CapTien_0049 09JUN1969.pdf   11173

CapTien_0050 10JUN1969.pdf   11015

CapTien_0051 11JUN1969.pdf   10749

CapTien_0052 12_13JUN1969.pdf         11113

CapTien_0053 14JUN1969.pdf   11144

CapTien_0054 15JUN1969.pdf   10961

CapTien_0055 16JUN1969.pdf   10801

CapTien_0056 17JUN1969.pdf   11464

CapTien_0057 18JUN1969.pdf   11130

CapTien_0058 19_20JUN1969.pdf         11314

CapTien_0059 21JUN1969.pdf   8738

CapTien_0060 22JUN1969.pdf   11059

CapTien_0061 23JUN1969.pdf   11108

CapTien_0062 24JUN1969.pdf   11164

CapTien_0063 25JUN1969.pdf   11114

CapTien_0064 26_27JUN1969.pdf         11265

CapTien_0065 28JUN1969.pdf   10896

CapTien_0066 29JUN1969.pdf   10826

CapTien_0067 30JUN1969.pdf   11027

CapTien_0068 01JUL1969.pdf   11031

CapTien_0069 02JUL1969.pdf   10850

CapTien_0070 03_04JUL1969.pdf         10905

CapTien_0071 05JUL1969.pdf   11074

CapTien_0072 06JUL1969.pdf   10874

CapTien_0073 07JUL1969.pdf   10785

CapTien_0074 08JUL1969.pdf   10777

CapTien_0075 09JUL1969.pdf   10958

CapTien_0076 10_11JUL1969.pdf         10812

CapTien_0077 12JUL1969.pdf   10844

CapTien_0078 13JUL1969.pdf   11131

CapTien_0079 14JUL1969.pdf   10870

CapTien_0080 15JUL1969.pdf   10985

CapTien_0081 16JUL1969.pdf   10917

CapTien_0082 17_18JUL1969.pdf         11094

CapTien_0083 19JUL1969.pdf   11049

CapTien_0084 20JUL1969.pdf   11132

CapTien_0085 21JUL1969.pdf   10831

CapTien_0086 22JUL1969.pdf   10887

CapTien_0087 23JUL1969.pdf   10791

CapTien_0088 24_25JUL1969.pdf         10500

CapTien_0089 26JUL1969.pdf   10763

CapTien_0090 27JUL1969.pdf   10908

CapTien_0091 28JUL1969.pdf   10695

CapTien_0092 29JUL1969.pdf   10986

CapTien_0093 30JUL1969.pdf   10895

CapTien_0094 31JUL_01AUG1969.pdf 11507

CapTien_0095 02AUG1969.pdf 10933

CapTien_0096 03AUG1969.pdf 10772

CapTien_0097 04AUG1969.pdf 11031

CapTien_0098 05AUG1969.pdf 10708

CapTien_0099 06AUG1969.pdf 10651

CapTien_0100 07_08AUG1969.pdf       10916

CapTien_0101 09AUG1969.pdf 10972

CapTien_0102 10AUG1969.pdf 10643

CapTien_0103 11AUG1969.pdf 10986

CapTien_0104 12AUG1969.pdf 10439

CapTien_0105 13AUG1969.pdf 11000

CapTien_0106 14AUG1969.pdf 11247

CapTien_0107 16AUG1969.pdf 10901

CapTien_0108 17AUG1969.pdf 10800

CapTien_0109 18AUG1969.pdf 10890

CapTien_0110 19AUG1969.pdf 11038

CapTien_0111 20AUG1969.pdf 10863

CapTien_0112 21_22AUG1969.pdf       11090

CapTien_0113 23AUG1969.pdf 10917

CapTien_0114 24AUG1969.pdf 10911

CapTien_0115 25AUG1969.pdf 11066

CapTien_0116 26AUG1969.pdf 10967

CapTien_0117 27AUG1969.pdf 11198

CapTien_0121 01SEP1969.pdf   10857

CapTien_0122 02SEP1969.pdf   11070

CapTien_0123 03SEP1969.pdf   11128

CapTien_0124 04_05SEP1969.pdf         10985

CapTien_0125 06SEP1969.pdf   10662

CapTien_0126 07SEP1969.pdf   10660

CapTien_0127 08SEP1969.pdf   10948

CapTien_0128 09SEP1969.pdf   10795

CapTien_0129 10SEP1969.pdf   10774

CapTien_0130 11_12SEP1969.pdf         10693

CapTien_0131 13SEP1969.pdf   10917

CapTien_0132 14SEP1969.pdf   10761

CapTien_0133 15SEP1969.pdf   11116

CapTien_0134 16SEP1969.pdf   10664

CapTien_0135 17SEP1969.pdf   10565

CapTien_0136 18_19SEP1969.pdf         10783

CapTien_0137 20SEP1969.pdf   10714

CapTien_0138 21SEP1969.pdf   10553

CapTien_0139 22SEP1969.pdf   10821

CapTien_0140 23SEP1969.pdf   11110

CapTien_0141 24SEP1969.pdf   10960

CapTien_0142 25_26SEP1969.pdf         10549

CapTien_0143 27SEP1969.pdf   10855

CapTien_0144 28SEP1969.pdf   10945

CapTien_0145 29SEP1969.pdf   10741

CapTien_0146 30SEP1969.pdf   10094

CapTien_0147 01OCT1969.pdf  10190

CapTien_0148 02_03OCT1969.pdf        11016

CapTien_0149 04OCT1969.pdf  10972

CapTien_0150 05OCT1969.pdf  10871

CapTien_0151 06OCT1969.pdf  11018

CapTien_0152 07OCT1969 last.pdf 3495

CapTien_0152 07OCT1969.pdf  10933

CapTien_0153 08OCT1969.pdf  10955

CapTien_0154 09_10OCT1969.pdf        10957

CapTien_0155 11OCT1969.pdf  10952

CapTien_0156 12OCT1969.pdf  10707

CapTien_0157 13OCT1969.pdf  10993

CapTien_0158 14OCT1969.pdf  10787

CapTien_0159 15OCT1969.pdf  10074

CapTien_0160 16_17OCT1969.pdf        10434

CapTien_0161 18OCT1969.pdf  10603

CapTien_0162 19OCT1969.pdf  10410

CapTien_0163 20OCT1969.pdf  10820

CapTien_0164 21OCT1969.pdf  10614

CapTien_0165 22OCT1969.pdf  10804

CapTien_0166 24OCT1969.pdf  11038

CapTien_0167 25OCT1969.pdf  10820

CapTien_0168 26OCT1969.pdf  10852

CapTien_0169 27OCT1969.pdf  10861

CapTien_0170 28OCT1969.pdf  10874

CapTien_0171 29OCT1969.pdf  10755

CapTien_0172 30_31OCT1969.pdf        11248

CapTien_0173 01NOV1969.pdf 11262

CapTien_0174 02NOV1969.pdf 10932

CapTien_0175 03NOV1969.pdf 11151

CapTien_0176 04NOV1969.pdf 10581

CapTien_0177 05NOV1969.pdf 10717

CapTien_0179 08NOV1969.pdf 10763

CapTien_0180 09NOV1969.pdf 10635

CapTien_0181 10NOV1969.pdf 10385

CapTien_0182 11NOV1969.pdf 10917

CapTien_0183 12NOV1969.pdf 10579

CapTien_0184 13_14NOV1969.pdf       12744

CapTien_0185 15NOV1969.pdf 10981

CapTien_0186 16NOV1969.pdf 10337

CapTien_0187 17NOV1969.pdf 11481

CapTien_0188 18NOV1969.pdf 10788

CapTien_0189 19NOV1969.pdf 10553

CapTien_0190 20_21NOV1969.pdf       12605

CapTien_0191 22NOV1969.pdf 10856

CapTien_0192 23NOV1969.pdf 10153

CapTien_0193 24NOV1969.pdf 10969

CapTien_0194 25NOV1969.pdf 10710

CapTien_0195 26NOV1969.pdf 10732

CapTien_0196 27_28NOV1969.pdf       12862

CapTien_0197 29NOV1969.pdf 10344

CapTien_0198 30NOV1969.pdf 10180

CapTien_0199 01DEC1969.pdf  10918

CapTien_0200 02DEC1969.pdf  10680

CapTien_0201 03DEC1969.pdf  10550

CapTien_0202 04_05DEC1969.pdf        9990

CapTien_0203 06DEC1969.pdf  9954

CapTien_0204 07DEC1969.pdf  9809

CapTien_0205 08DEC1969.pdf  10794

CapTien_0206 09DEC1969.pdf  10583

CapTien_0207 10DEC1969.pdf  10210

CapTien_0208 11_12DEC1969.pdf        10503

CapTien_0209 13DEC1969.pdf  10709

CapTien_0210 14DEC1969.pdf  9970

CapTien_0211 15DEC1969.pdf  10728

CapTien_0212 16DEC1969.pdf  10343

CapTien_0213 17DEC1969.pdf  10676

CapTien_0214 18_19DEC1969.pdf        10905

CapTien_0215 20DEC1969.pdf  10577

CapTien_0216 21DEC1969.pdf  10657

CapTien_0217 22DEC1969.pdf  10720

CapTien_0218 23DEC1969.pdf  10608

CapTien_0219 24DEC1969.pdf  10703

CapTien_0220 25_26DEC1969.pdf        10678

CapTien_0221 27DEC1969.pdf  10857

CapTien_0222 28DEC1969.pdf  10602

CapTien_0223 29DEC1969.pdf  10924

CapTien_0224 30DEC1969.pdf  10316

CapTien_0225 31DEC1969.pdf  11108

CapTien_0226 01JAN1970.pdf   10361

CapTien_0227 03JAN1970.pdf   10683

CapTien_0228 04JAN1970.pdf   10891

CapTien_0229 05JAN1970.pdf   11063

CapTien_0230 06JAN1970.pdf   10808

CapTien_0231 07JAN1970.pdf   10675

CapTien_0232 08_09JAN1970.pdf         10431

CapTien_0233 10JAN1970.pdf   10417

CapTien_0234 11JAN1970.pdf   10458

CapTien_0235 12JAN1970.pdf   10845

CapTien_0236 13JAN1970.pdf   10752

CapTien_0237 14JAN1970.pdf   10566

CapTien_0238 15_16JAN1970.pdf         10288

CapTien_0239 17JAN1970.pdf   10563

CapTien_0240 18JAN1970.pdf   10563

CapTien_0241 19JAN1970.pdf   10827

CapTien_0242 20JAN1970.pdf   10459

CapTien_0243 21JAN1970.pdf   10498

CapTien_0244 22_23JAN1970.pdf         9841

CapTien_0245 24JAN1970.pdf   9987

CapTien_0246 25JAN1970.pdf   9864

CapTien_0247 26JAN1970.pdf   10645

CapTien_0248 27JAN1970.pdf   10297

CapTien_0249 28JAN1970.pdf   10193

CapTien_0250 29_30JAN1970.pdf         10685

CapTien_0251 31JAN1970.pdf   10600

CapTien_0252 01FEB1970.pdf   10190

CapTien_0253 02FEB1970.pdf   15012

CapTien_0254 09FEB1970.pdf   14532

CapTien_0255 10FEB1970.pdf   10617

CapTien_0256 11FEB1970.pdf   10435

CapTien_0257 12_13FEB1970.pdf         10567

CapTien_0258 14FEB1970.pdf   10843

CapTien_0259 15FEB1970.pdf   10737

CapTien_0260 16FEB1970.pdf   10588

CapTien_0261 17FEB1970.pdf   10847

CapTien_0262 18FEB1970.pdf   10792

CapTien_0263 19_20FEB1970.pdf         10565

CapTien_0264 21FEB1970.pdf   14914

CapTien_0265 22FEB1970.pdf   10403

CapTien_0266 23FEB1970.pdf   10460

CapTien_0267 24FEB1970.pdf   10644

CapTien_0268 25FEB1970.pdf   10612

CapTien_0269 26_27FEB1970.pdf         10391

CapTien_0270 28FEB1970.pdf   15329

CapTien_0271 01MAR1970.pdf 10281

CapTien_0272 05MAR1970.pdf 10092

CapTien_0273 07MAR1970.pdf 15036

CapTien_0275 09MAR1970.pdf 10203

CapTien_0276 11MAR1970.pdf 10007

CapTien_0277 12_13MAR1970.pdf       10642

CapTien_0278 14MAR1970.pdf 10381

CapTien_0279 15MAR1970.pdf 5712

CapTien_0280 16MAR1970.pdf 5791

CapTien_0281 17MAR1970.pdf 6029

CapTien_0282 18MAR1970.pdf 6005

CapTien_0283 19_20MAR1970.pdf       5797

CapTien_0284 21MAR1970.pdf 5870

CapTien_0285 22MAR1970.pdf 5937

CapTien_0286 23MAR1970.pdf 7179

CapTien_0287 24MAR1970.pdf 6222

CapTien_0288 25MAR1970.pdf 6081

CapTien_0289 26_27MAR1970.pdf       5536

CapTien_0290 28MAR1970.pdf 5350

CapTien_0291 29MAR1970.pdf 8596

CapTien_0292 30MAR1970.pdf 8334

CapTien_0293 31MAR1970.pdf 8378

CapTien_0294 01APR1970.pdf  8257

CapTien_0295 02_03APR1970.pdf        8316

CapTien_0296 04APR1970.pdf  10462

CapTien_0297 05APR1970.pdf  10420

CapTien_0298 06APR1970.pdf  10172

CapTien_0299 07APR1970.pdf  10659

CapTien_0300 08APR1970.pdf  10656

CapTien_0302 11APR1970.pdf  10367

CapTien_0303 12APR1970.pdf  10673

CapTien_0304 13APR1970.pdf  9861

CapTien_0305 14APR1970.pdf  10365

CapTien_0306 15APR1970.pdf  11407

CapTien_0307 16_17APR1970.pdf        17813

CapTien_0308 18APR1970.pdf  10442

CapTien_0309 19APR1970.pdf  10447

CapTien_0310 20APR1970.pdf  10490

CapTien_0311 21APR1970.pdf  10552

CapTien_0312 22APR1970.pdf  10248

CapTien_0313 23_24APR1970.pdf        10434

CapTien_0314 25APR1970.pdf  10424

CapTien_0315 26APR1970.pdf  10376

CapTien_0316 27APR1970.pdf  10046

CapTien_0317 28APR1970.pdf  8066

CapTien_0318 29APR1970.pdf  8359

CapTien_0319 30APR_01MAY1970.pdf           8300

CapTien_0320 02MAY1970.pdf 8274

CapTien_0321 03MAY1970.pdf 7900

CapTien_0322 04MAY1970.pdf 8155

CapTien_0323 05MAY1970.pdf 7912

CapTien_0324 06MAY1970.pdf 8106

CapTien_0325 07_08MAY1970.pdf       8103

CapTien_0326 09MAY1970.pdf 7968

CapTien_0327 10MAY1970.pdf 8250

CapTien_0328 11MAY1970.pdf 8375

CapTien_0329 12MAY1970.pdf 8243

CapTien_0330 13MAY1970.pdf 8270

CapTien_0331 14_15MAY1970.pdf       7618

CapTien_0332 16MAY1970.pdf 8176

CapTien_0333 17MAY1970.pdf 7878

CapTien_0334 18MAY1970.pdf 8029

CapTien_0335 19MAY1970.pdf 8412

CapTien_0336 20MAY1970.pdf 8268

CapTien_0337 21_22MAY1970.pdf       8453

CapTien_0338 23MAY1970.pdf 8129

CapTien_0339 24MAY1970.pdf 9191

CapTien_0340 25MAY1970.pdf 8287

CapTien_0341 26MAY1970.pdf 8055

CapTien_0342 27MAY1970.pdf 7827

CapTien_0343 28_29MAY1970.pdf       8037

CapTien_0344 30MAY1970.pdf 8177

CapTien_0345 31MAY1970.pdf 7828

CapTien_0346 01JUN1970.pdf   8104

CapTien_0347 02JUN1970.pdf   8074

CapTien_0348 04JUN1970.pdf   7855

CapTien_0349 05JUN1970.pdf   8158

CapTien_0350 06JUN1970.pdf   9153

CapTien_0351 07JUN1970.pdf   8194

CapTien_0352 08JUN1970.pdf   8179

CapTien_0353 09JUN1970.pdf   8015

CapTien_0354 10JUN1970.pdf   8204

CapTien_0355 11_12JUN1970.pdf         8186

CapTien_0356 13JUN1970.pdf   8078

CapTien_0357 14JUN1970.pdf   7992

CapTien_0358 15JUN1970.pdf   7592

CapTien_0359 16JUN1970.pdf   9803

CapTien_0360 17JUN1970.pdf   8524

CapTien_0361 18_19JUN1970.pdf         8205

CapTien_0362 20JUN1970.pdf   8191

CapTien_0363 21JUN1970.pdf   8188

CapTien_0364 22JUN1970.pdf   8021

CapTien_0365 23JUN1970.pdf   8215

CapTien_0366 24JUN1970.pdf   8186

CapTien_0367 25_26JUN1970.pdf         7944

CapTien_0368 27JUN1970.pdf   8270

CapTien_0369 28JUN1970.pdf   7987

CapTien_0370 29JUN1970.pdf   8102

CapTien_0371 30JUN1970.pdf   7885

CapTien_0373 03JUL1970.pdf   7923

CapTien_0374 04JUL1970.pdf   8032

CapTien_0375 05_06JUL1970.pdf         7981

CapTien_0376 07JUL1970.pdf   8612

CapTien_0377 08JUL1970.pdf   7892

CapTien_0378 09JUL1970.pdf   7798

CapTien_0379 10JUL1970.pdf   7875

CapTien_0380 11JUL1970.pdf   7991

CapTien_0381 12_13JUL1970.pdf         7909

CapTien_0382 14JUL1970.pdf   7869

CapTien_0383 15JUL1970.pdf   7923

CapTien_0384 16JUL1970.pdf   7695

CapTien_0385 17JUL1970.pdf   8234

CapTien_0386 18JUL1970.pdf   7993

CapTien_0387 19_20JUL1970.pdf         8062

CapTien_0388 21JUL1970 LAST.pdf          3362

CapTien_0388 21JUL1970.pdf   7473

CapTien_0391 24JUL1970.pdf   7953

CapTien_0392 25JUL1970.pdf   7594

CapTien_0393 26_27JUL1970.pdf         8388

CapTien_0398 01AUG1970.pdf 8279

CapTien_0399 02_03AUG1970.pdf       7863

CapTien_0400 04AUG1970.pdf 7936

CapTien_0401 05AUG1970.pdf 7843

CapTien_0402 06AUG1970.pdf 7869

CapTien_0403 07AUG1970.pdf 7788

CapTien_0404 08AUG1970.pdf 7917

CapTien_0405 09_10AUG1970.pdf       7677

CapTien_0406 11AUG1970.pdf 7956

CapTien_0407 12AUG1970.pdf 8184

CapTien_0408 13AUG1970.pdf 7740

CapTien_0409 14AUG1970.pdf 7697

CapTien_0410 15AUG1970.pdf 7560

CapTien_0411 16_17AUG1970.pdf       7820

CapTien_0412 18AUG1970.pdf 7818

CapTien_0413 19AUG1970.pdf 7970

CapTien_0414 20AUG1970.pdf 7847

CapTien_0415 21AUG1970.pdf 8042

CapTien_0416 22AUG1970.pdf 8151

CapTien_0417 23_24AUG1970.pdf       9188

CapTien_0418 25AUG1970.pdf 7889

CapTien_0419 26AUG1970.pdf 7995

CapTien_0420 27AUG1970.pdf 8102

CapTien_0421 28AUG1970.pdf 7934

CapTien_0422 29AUG1970.pdf 7842

CapTien_0423 30_31AUG1970.pdf       7825

CapTien_0424 01SEP1970.pdf   7846

CapTien_0425 02SEP1970.pdf   8090

CapTien_0426 03SEP1970.pdf   7611

CapTien_0427 04SEP1970.pdf   7691

CapTien_0430 08SEP1970.pdf   8047

CapTien_0431 09SEP1970.pdf   8034

CapTien_0432 10SEP1970.pdf   8265

CapTien_0433 11SEP1970.pdf   7796

CapTien_0434 12SEP1970.pdf   8315

CapTien_0435 13_14SEP1970.pdf         7748

CapTien_0437 16SEP1970.pdf   7821

CapTien_0438 17SEP1970.pdf   7688

CapTien_0439 18SEP1970.pdf   8204

CapTien_0440 19SEP1970.pdf   7539

CapTien_0441 20_21SEP1970.pdf         7958

CapTien_0442 22SEP1970.pdf   8152

CapTien_0443 23SEP1970.pdf   8153

CapTien_0444 24SEP1970.pdf   8489

CapTien_0445 25SEP1970.pdf   8093

CapTien_0446 26SEP1970.pdf   7949

CapTien_0447 27_28SEP1970.pdf         8160

CapTien_0448 29SEP1970.pdf   7935

CapTien_0449 30SEP1970.pdf   8136

CapTien_0450 01OCT1970.pdf  8490

CapTien_0451 02OCT1970.pdf  8169

CapTien_0452 03OCT1970.pdf  8220

CapTien_0453 04_05OCT1970.pdf        8236

CapTien_0454 06OCT1970.pdf  8333

CapTien_0455 07OCT1970.pdf  8168

CapTien_0456 08OCT1970.pdf  7791

CapTien_0457 09OCT1970.pdf  8331

CapTien_0458 10OCT1970.pdf  7906

CapTien_0459 11_12OCT1970.pdf        7991

CapTien_0460 13OCT1970.pdf  8330

CapTien_0461 14OCT1970.pdf  8170

CapTien_0462 15OCT1970.pdf  8183

CapTien_0463 16OCT1970.pdf  8068

CapTien_0464 17OCT1970.pdf  7896

CapTien_0465 18_19OCT1970.pdf        7982

CapTien_0466 20OCT1970.pdf  8408

CapTien_0467 21OCT1970.pdf  8031

CapTien_0468 22OCT1970.pdf  8160

CapTien_0469 23OCT1970.pdf  7979

CapTien_0470 24OCT1970.pdf  7921

CapTien_0471 25_26OCT1970.pdf        8219

CapTien_0472 27OCT1970.pdf  8247

CapTien_0473 28OCT1970.pdf  8231

CapTien_0474 29OCT1970.pdf  8260

CapTien_0475 30OCT1970.pdf  8259

CapTien_0476 31OCT1970.pdf  8116

CapTien_0477 01_02NOV1970.pdf       12006

CapTien_0478 03NOV1970.pdf 7871

CapTien_0479 04NOV1970.pdf 8355

CapTien_0480 05NOV1970.pdf 8119

CapTien_0481 06NOV1970.pdf 7962

CapTien_0482 07NOV1970.pdf 8045

CapTien_0483 08_09NOV1970.pdf       7856

CapTien_0484 10NOV1970.pdf 8219

CapTien_0485 11NOV1970.pdf 8453

CapTien_0486 12NOV1970.pdf 8272

CapTien_0487 13NOV1970.pdf 8376

CapTien_0488 14NOV1970.pdf 8214

CapTien_0489 15_16NOV1970.pdf       8113

CapTien_0492 19NOV1970.pdf 8164

CapTien_0493 20NOV1970.pdf 8384

CapTien_0496 24NOV1970.pdf 8037

CapTien_0497 25NOV1970.pdf 8307

CapTien_0498 26NOV1970.pdf 8244

CapTien_0499 27NOV1970.pdf 8176

CapTien_0500 28NOV1970.pdf 7966

CapTien_0501 29_30NOV1970.pdf       8072

CapTien_0502 01DEC1970.pdf  8292

CapTien_0503 02DEC1970.pdf  8140

CapTien_0504 03DEC1970.pdf  7993

CapTien_0505 04DEC1970.pdf  8359

CapTien_0506 05DEC1970.pdf  8047

CapTien_0507 06_07DEC1970.pdf        8120

CapTien_0508 08DEC1970.pdf  7829

CapTien_0509 09DEC1970.pdf  7923

CapTien_0510 10DEC1970.pdf  10422

CapTien_0511 11DEC1970.pdf  8013

CapTien_0512 12DEC1970.pdf  8044

CapTien_0513 13_14DEC1970.pdf        8008

CapTien_0514 15DEC1970.pdf  8265

CapTien_0515 16DEC1970.pdf  8180

CapTien_0516 17DEC1970.pdf  8070

CapTien_0517 18DEC1970.pdf  8055

CapTien_0518 19DEC1970.pdf  8134

CapTien_0519 20_21DEC1970.pdf        7843

CapTien_0520 22DEC1970.pdf  7948

CapTien_0521 23DEC1970.pdf  7986

CapTien_0522 24DEC1970.pdf  7761

CapTien_0523 25DEC1970.pdf  8115

CapTien_0524 26DEC1970.pdf  7849

CapTien_0525 27_28DEC1970.pdf        7760

CapTien_0526 29DEC1970.pdf  7875

CapTien_0527 30DEC1970.pdf  8204

CapTien_0528 31DEC1970.pdf  8048

CapTien_0529 01JAN1971.pdf   7976

CapTien_0530 02JAN1971.pdf   7798

CapTien_0531 03_04JAN1971.pdf         7427

CapTien_0532 05JAN1971.pdf   7896

CapTien_0533 06JAN1971.pdf   8077

CapTien_0534 07JAN1971.pdf   8104

CapTien_0535 08JAN1971.pdf   8139

CapTien_0536 09JAN1971.pdf   7773

CapTien_0537 10_11JAN1971.pdf         8138

CapTien_0538 12JAN1971.pdf   8101

CapTien_0539 13JAN1971.pdf   8020

CapTien_0540 14JAN1971.pdf   7864

CapTien_0541 15JAN1971.pdf   7989

CapTien_0542 16JAN1971.pdf   7796

CapTien_0543 17_18JAN1971.pdf         7844

CapTien_0544 19JAN1971.pdf   8186

CapTien_0545 20JAN1971.pdf   8119

CapTien_0548 23JAN1971.pdf   7959

CapTien_0549 23_24JAN1971.pdf         14457

CapTien_0550 02FEB1971.pdf   10027

CapTien_0552 04FEB1971.pdf   7609

CapTien_0553 05FEB1971.pdf   7715

CapTien_0554 06FEB1971.pdf   7692

CapTien_0555 07_08FEB1971.pdf         8105

CapTien_0556 09FEB1971.pdf   7910

CapTien_0557 10FEB1971.pdf   7761

CapTien_0558 11FEB1971.pdf   7755

CapTien_0559 12FEB1971.pdf   7751

CapTien_0560 13FEB1971.pdf   7889

CapTien_0561 14_15FEB1971.pdf         8082

CapTien_0562 16FEB1971.pdf   8082

CapTien_0563 17FEB1971.pdf   7931

CapTien_0564 18FEB1971.pdf   7777

CapTien_0565 19FEB1971.pdf   7908

CapTien_0566 20FEB1971.pdf   7799

CapTien_0567 21_22FEB1971.pdf         7884

CapTien_0568 23FEB1971.pdf   7629

CapTien_0569 24FEB1971.pdf   7679

CapTien_0570 25FEB1971.pdf   7766

CapTien_0571 26FEB1971.pdf   7494

CapTien_0572 27FEB1971.pdf   8788

CapTien_0573 28FEB_01MAR1971.pdf            7782

CapTien_0574 02MAR1971.pdf 9218

CapTien_0575 03MAR1971.pdf 5830

CapTien_0576 04MAR1971.pdf 7801

CapTien_0577 05MAR1971.pdf 7781

CapTien_0578 06MAR1971.pdf 7731

CapTien_0579 07_08MAR1971.pdf       7873

CapTien_0580 09MAR1971.pdf 7723

CapTien_0581 10MAR1971.pdf 7737

CapTien_0582 11MAR1971.pdf 8106

CapTien_0583 12MAR1971.pdf 8024

CapTien_0584 13MAR1971.pdf 7825

CapTien_0585 14_15MAR1971.pdf       7559

CapTien_0586 16MAR1971.pdf 8001

CapTien_0587 17MAR1971.pdf 7764

CapTien_0588 18MAR1971.pdf 7915

CapTien_0589 19MAR1971.pdf 7745

CapTien_0590 20MAR1971.pdf 7644

CapTien_0591 21_22MAR1971.pdf       8776

CapTien_0592 23MAR1971.pdf 7691

CapTien_0593 24MAR1971.pdf 7545

CapTien_0594 25MAR1971.pdf 7707

CapTien_0595 26MAR1971.pdf 7984

CapTien_0596 27MAR1971.pdf 7668

CapTien_0597 28_29MAR1971.pdf       8006

CapTien_0598 30MAR1971.pdf 8003

CapTien_0599 31MAR1971.pdf 7925

CapTien_0600 01APR1971.pdf  7696

CapTien_0601 02APR1971.pdf  7766

CapTien_0602 03APR1971.pdf  7644

CapTien_0603 04APR1971.pdf  7770

CapTien_0604 06APR1971.pdf  8043

CapTien_0605 07APR1971.pdf  7829

CapTien_0606 08APR1971.pdf  7535

CapTien_0607 09APR1971.pdf  7758

CapTien_0608 10APR1971.pdf  7829

CapTien_0609 11_12APR1971.pdf        7908

CapTien_0610 13APR1971.pdf  7977

CapTien_0611 14APR1971.pdf  7710

CapTien_0612 15APR1971.pdf  7657

CapTien_0613 16APR1971.pdf  7670

CapTien_0614 17APR1971.pdf  7705

CapTien_0615 18_19APR1971.pdf        7637

CapTien_0616 20APR1971.pdf  7393

CapTien_0617 21APR1971.pdf  7757

CapTien_0618 22APR1971.pdf  7465

CapTien_0619 23APR1971.pdf  7749

CapTien_0620 24APR1971.pdf  7785

CapTien_0621 25_26APR1971.pdf        7990

CapTien_0622 27APR1971.pdf  7888

CapTien_0623 28APR1971.pdf  7776

CapTien_0624 29APR1971.pdf  7983

CapTien_0625 30APR1971.pdf  7927

CapTien_0626 01_02 MAY1971.pdf           8265

CapTien_0627 04 MAY1971.pdf     8260

CapTien_0628 05MAY1971.pdf 8065

CapTien_0629 06MAY1971.pdf 8145

CapTien_0630 07MAY1971.pdf 8049

CapTien_0631 08MAY1971.pdf 8079

CapTien_0632 09_10MAY1971.pdf       7746

CapTien_0633 11MAY1971.pdf 8241

CapTien_0634 12MAY1971.pdf 8190

CapTien_0635 13MAY1971.pdf 7719

CapTien_0636 14MAY1971.pdf 8018

CapTien_0637 15MAY1971.pdf 7716

CapTien_0638 16_17MAY1971.pdf       7910

CapTien_0639 18MAY1971.pdf 8222

CapTien_0640 19MAY1971.pdf 7823

CapTien_0641 20MAY1971.pdf 8053

CapTien_0642 21MAY1971.pdf 7697

CapTien_0643 22MAY1971.pdf 7702

CapTien_0644 23MAY1971.pdf 7949

CapTien_0645 24MAY1971.pdf 7506

CapTien_0646 25MAY1971.pdf 7710

CapTien_0647 26MAY1971.pdf 7662

CapTien_0648 27_28MAY1971.pdf       8149

CapTien_0649 29MAY1971.pdf 7757

CapTien_0650 30MAY1971.pdf 7996

CapTien_0651 31MAY1971.pdf 8120

CapTien_0652 01JUN1971.pdf   8102

CapTien_0653 02JUN1971.pdf   8009

CapTien_0654 03_04JUN1971.pdf         8057

CapTien_0655 05JUN1971.pdf   8177

CapTien_0656 06JUN1971.pdf   8211

CapTien_0657 07JUN1971.pdf   7987

CapTien_0658 08JUN1971.pdf   8125

CapTien_0659 09JUN1971.pdf   8094

CapTien_0660 10_11JUN1971.pdf         7970

CapTien_0661 12JUN1971.pdf   8043

CapTien_0662 13JUN1971.pdf   8047

CapTien_0663 14JUN1971.pdf   5912

CapTien_0664 15JUN1971.pdf   8000

CapTien_0665 16JUN1971.pdf   8123

CapTien_0666 17_18JUN1971.pdf         8024

CapTien_0667 19JUN1971.pdf   7976

CapTien_0668 20JUN1971.pdf   8014

CapTien_0669 21JUN1971.pdf   7823

CapTien_0670 22JUN1971.pdf   8082

CapTien_0671 23JUN1971.pdf   7779

CapTien_0672 24_25JUN1971.pdf         7790

CapTien_0673 26JUN1971.pdf   7940

CapTien_0674 27JUN1971.pdf   8114

CapTien_0675 28JUN1971.pdf   8170

CapTien_0676 29JUN1971.pdf   8103

CapTien_0677 30JUN1971.pdf   7835

CapTien_0678 02JUL1971.pdf   7982

CapTien_0679 03JUL1971.pdf   8074

CapTien_0680 04JUL1971.pdf   7073

CapTien_0681 05JUL1971.pdf   8721

CapTien_0682 06JUL1971.pdf   8627

CapTien_0683 07JUL1971.pdf   7929

CapTien_0684 08_09JUL1971.pdf         8251

CapTien_0685 10JUL1971.pdf   7995

CapTien_0686 11JUL1971.pdf   8087

CapTien_0687 12JUL1971.pdf   7964

CapTien_0688 13JUL1971.pdf   8297

CapTien_0689 14JUL1971.pdf   8424

CapTien_0690 15_16JUL1971.pdf         8188

CapTien_0691 17JUL1971.pdf   8164

CapTien_0692 18JUL1971.pdf   8263

CapTien_0693 19JUL1971.pdf   8334

CapTien_0694 20JUL1971.pdf   8524

CapTien_0695 21JUL1971.pdf   8597

CapTien_0696 22_23JUL1971.pdf         8689

CapTien_0697 24JUL1971.pdf   8078

CapTien_0698 25JUL1971.pdf   8063

CapTien_0699 26JUL1971.pdf   7877

CapTien_0700 27JUL1971.pdf   8256

CapTien_0701 28JUL1971.pdf   8506

CapTien_0702 29_30JUL1971.pdf         8285

CapTien_0703 31JUL1971.pdf   8023

CapTien_0704 01AUG1971.pdf 8481

CapTien_0712 10AUG1971.pdf 8325

CapTien_0713 11AUG1971.pdf 8367

CapTien_0714 12_13AUG1971.pdf       7746

CapTien_0715 14AUG1971.pdf 8063

CapTien_0716 15AUG1971.pdf 8027

CapTien_0717 16AUG1971.pdf 7021

CapTien_0718 17AUG1971.pdf 8175

CapTien_0719 18AUG1971.pdf 8450

CapTien_0720 19_20AUG1971.pdf       8418

CapTien_0721 21AUG1971.pdf 8334

CapTien_0722 22AUG1971.pdf 8506

CapTien_0723 23AUG1971.pdf 8714

CapTien_0724 24AUG1971.pdf 8369

CapTien_0725 25AUG1971.pdf 8183

CapTien_0726 26_27AUG1971.pdf       8151

CapTien_0727 28AUG1971.pdf 8050

CapTien_0728 29AUG1971.pdf 8280

CapTien_0729 30AUG1971.pdf 8766

CapTien_0730 31AUG1971.pdf 8484

CapTien_0731 01SEP1971.pdf   8486

CapTien_0732 02_03SEP1971.pdf         8509

CapTien_0733 04SEP1971.pdf   8479

CapTien_0734 05SEP1971.pdf   8214

CapTien_0735 06SEP1971.pdf   8619

CapTien_0736 07SEP1971.pdf   8533

CapTien_0737 08SEP1971.pdf   8464

CapTien_0738 09_10SEP1971.pdf         8258

CapTien_0739 11SEP1971.pdf   8854

CapTien_0740 12SEP1971.pdf   8664

CapTien_0741 13SEP1971.pdf   8357

CapTien_0742 14SEP1971.pdf   8713

CapTien_0743 15SEP1971.pdf   8509

CapTien_0744 16_17SEP1971.pdf         8398

CapTien_0745 18SEP1971.pdf   8512

CapTien_0746 19SEP1971.pdf   8071

CapTien_0747 20SEP1971.pdf   8080

CapTien_0748 21SEP1971.pdf   8636

CapTien_0749 22SEP1971.pdf   8623

CapTien_0750 23_24SEP1971.pdf         8409

CapTien_0751 25SEP1971.pdf   8086

CapTien_0752 26SEP1971.pdf   8369

CapTien_0753 27SEP1971.pdf   8348

CapTien_0754 28SEP1971.pdf   8407

CapTien_0755 29SEP1971.pdf   8530

CapTien_0756 30SEP_01OCT1971.pdf 8068

CapTien_0757 02OCT1971.pdf  8277

CapTien_0758 03OCT1971.pdf  8418

CapTien_0759 04OCT1971.pdf  8542

CapTien_0760 05OCT1971.pdf  8555

CapTien_0761 06OCT1971.pdf  8555

CapTien_0762 07_08OCT1971.pdf        8653

CapTien_0763 09OCT1971.pdf  7657

CapTien_0764 10OCT1971.pdf  8407

CapTien_0765 11OCT1971.pdf  8574

CapTien_0766 12OCT1971.pdf  8611

CapTien_0767 13OCT1971.pdf  8637

CapTien_0768 14_15OCT1971.pdf        8302

CapTien_0769 16OCT1971.pdf  8392

CapTien_0770 17OCT1971.pdf  8528

CapTien_0771 18OCT1971.pdf  8007

CapTien_0772 19OCT1971.pdf  8189

CapTien_0773 20OCT1971.pdf  8505

CapTien_0774 21_22OCT1971.pdf        8137

CapTien_0775 23OCT1971.pdf  8001

CapTien_0776 24OCT1971.pdf  8383

CapTien_0777 25OCT1971.pdf  8387

CapTien_0778 26OCT1971.pdf  8464

CapTien_0779 27OCT1971.pdf  8479

CapTien_0780 28_29OCT1971.pdf        8265

CapTien_0781 30OCT1971.pdf  8087

CapTien_0782 31OCT1971.pdf  8318

CapTien_0783 01NOV1971.pdf 7945

CapTien_0784 02NOV1971.pdf 7831

CapTien_0785 03NOV1971.pdf 8196

CapTien_0786 04_05NOV1971.pdf       8469

CapTien_0787 06NOV1971.pdf 8229

CapTien_0788 07NOV1971.pdf 8486

CapTien_0789 08NOV1971.pdf 8126

CapTien_0790 09NOV1971.pdf 8435

CapTien_0791 10NOV1971.pdf 8300

CapTien_0792 11_12NOV1971.pdf       8174

CapTien_0793 12NOV1971.pdf 5497

CapTien_0794 16NOV1971.pdf 9096

CapTien_0795 17NOV1971.pdf 7925

CapTien_0796 18NOV1971.pdf 8299

CapTien_0797 19NOV1971.pdf 7925

CapTien_0798 20NOV1971.pdf 8156

CapTien_0799 21NOV1971.pdf 8216

CapTien_0800 22NOV1971.pdf 7412

CapTien_0801 23NOV1971.pdf 8063

CapTien_0802 24NOV1971.pdf 8042

CapTien_0803 254_26NOV1971.pdf     7993

CapTien_0804 27NOV1971.pdf 8068

CapTien_0805 28NOV1971.pdf 8316

CapTien_0806 29NOV1971.pdf 8299

CapTien_0807 30NOV1971.pdf 8570

CapTien_0808 01DEC1971.pdf  8451

CapTien_0809 02_03DEC1971.pdf        8194

CapTien_0810 04DEC1971.pdf  8053

CapTien_0811 05DEC1971.pdf  8192

CapTien_0812 06DEC1971.pdf  8001

CapTien_0813 07DEC1971.pdf  7932

CapTien_0814 08DEC1971.pdf  8126

CapTien_0815 09_10DEC1971.pdf        8020

CapTien_0816 11DEC1971.pdf  8179

CapTien_0817 12DEC1971.pdf  8103

CapTien_0818 13DEC1971.pdf  8112

CapTien_0819 14DEC1971.pdf  8449

CapTien_0820 15DEC1971.pdf  8329

CapTien_0821 16_17DEC1971.pdf        8227

CapTien_0822 18DEC1971.pdf  8209

CapTien_0823 19DEC1971.pdf  8257

CapTien_0824 20DEC1971.pdf  8379

CapTien_0825 21DEC1971.pdf  8414

CapTien_0826 22DEC1971.pdf  8141

CapTien_0827 23_24DEC1971.pdf        7928

CapTien_0828 25DEC1971.pdf  8315

CapTien_0829 26DEC1971.pdf  8154

CapTien_0830 27DEC1971.pdf  7984

CapTien_0831 28DEC1971.pdf  8314

CapTien_0832 29DEC1971.pdf  8155

CapTien_0833 31DEC1971.pdf  7895

CapTien_0834 01JAN1972.pdf   8119

CapTien_0835 02JAN1972.pdf   8211

CapTien_0836 06JAN1972.pdf   8172

CapTien_0837 07JAN1972.pdf   8559

CapTien_0838 08JAN1972.pdf   8143

CapTien_0839 09JAN1972.pdf   8143

CapTien_0840 10JAN1972.pdf   8048

CapTien_0841 11JAN1972.pdf   8053

CapTien_0842 12JAN1972.pdf   8492

CapTien_0843 13_14JAN1972.pdf         8078

CapTien_0844 15JAN1972.pdf   7987

CapTien_0845 16JAN1972.pdf   8167

CapTien_0846 17JAN1972.pdf   7924

CapTien_0847 18JAN1972.pdf   8131

CapTien_0848 19JAN1972.pdf   8261

CapTien_0849 20_21JAN1972.pdf         8142

CapTien_0850 22JAN1972.pdf   8039

CapTien_0851 23JAN1972.pdf   8346

CapTien_0852 24JAN1972.pdf   8270

CapTien_0853 25JAN1972.pdf   8155

CapTien_0854 26JAN1972.pdf   8475

CapTien_0855 27_28JAN1972.pdf         8512

CapTien_0856 29JAN1972.pdf   9595

CapTien_0857 30JAN1972.pdf   8198

CapTien_0858 31JAN1972.pdf   8035

CapTien_0859 01FEB1972.pdf   8157

CapTien_0860 02FEB1972.pdf   8338

CapTien_0861 03_04FEB1972.pdf         8413

CapTien_0862 05FEB1972.pdf   7984

CapTien_0863 06FEB1972.pdf   8306

CapTien_0864 07FEB1972.pdf   8043

CapTien_0865 08FEB1972.pdf   8073

CapTien_0866 09FEB1972.pdf   8071

CapTien_0867 10FEB1972.pdf   8309

CapTien_0868 11FEB1972.pdf   12722

CapTien_0869 20FEB1972.pdf   8457

CapTien_0870 21FEB1972.pdf   8351

CapTien_0871 22FEB1972.pdf   8380

CapTien_0872 23FEB1972.pdf   8130

CapTien_0873 24_25FEB1972.pdf         8007

CapTien_0874 26FEB1972.pdf   8235

CapTien_0875 27FEB1972.pdf   8007

CapTien_0876 28FEB1972.pdf   8141

CapTien_0877 29FEB1972.pdf   8240

CapTien_0878 01MAR1972.pdf 8417

CapTien_0879 03MAR1972.pdf 8421

CapTien_0880 04MAR1972.pdf 8184

CapTien_0881 05MAR1972.pdf 8189

CapTien_0882 06MAR1972.pdf 7916

CapTien_0883 07MAR1972.pdf 8133

CapTien_0884 08MAR1972.pdf 8208

CapTien_0885 10MAR1972.pdf 8237

CapTien_0886 11MAR1972.pdf 8213

CapTien_0887 12MAR1972.pdf 8370

CapTien_0889 14MAR1972.pdf 8378

CapTien_0890 15MAR1972.pdf 8226

CapTien_0892 17MAR1972.pdf 8617

CapTien_0893 18MAR1972.pdf 8685

CapTien_0894 19_20MAR1972.pdf       8356

CapTien_0895 21MAR1972.pdf 8510

CapTien_0896 22MAR1972.pdf 8643

CapTien_0897 23MAR1972.pdf 8527

CapTien_0898 24MAR1972.pdf 8485

CapTien_0899 25MAR1972.pdf 8411

CapTien_0900 26_27MAR1972.pdf       8455

CapTien_0901 28MAR1972.pdf 8318

CapTien_0902 29MAR1972.pdf 8512

CapTien_0903 30MAR1972.pdf 8554

CapTien_0904 31MAR1972.pdf 8511

CapTien_0905 01APR1972.pdf  8249

CapTien_0906 02_03APR1972.pdf        8476

CapTien_0907 04APR1972.pdf  8325

CapTien_0908 05APR1972.pdf  8118

CapTien_0909 06APR1972.pdf  8298

CapTien_0910 07APR1972.pdf  8312

CapTien_0911 08APR1972.pdf  8492

CapTien_0912 09_10APR1972.pdf        8309

CapTien_0913 11APR1972.pdf  8176

CapTien_0914 12APR1972.pdf  8187

CapTien_0915 13APR1972.pdf  8057

CapTien_0916 14APR1972.pdf  8207

CapTien_0917 15APR1972.pdf  7293

CapTien_0918 17APR1972.pdf  8299

CapTien_0919 18APR1972.pdf  8308

CapTien_0920 19APR1972.pdf  8363

CapTien_0921 20APR1972.pdf  8230

CapTien_0922 21APR1972.pdf  8487

CapTien_0923 22APR1972.pdf  8386

CapTien_0924 23_24APR1972.pdf        8190

CapTien_0925 25APR1972.pdf  8256

CapTien_0926 26APR1972.pdf  8178

CapTien_0927 27APR1972.pdf  8200

CapTien_0928 28APR1972.pdf  8310

CapTien_0929 29APR1972.pdf  8148

CapTien_0930 30APR_01MAY1972.pdf           8250

 

CapTien_PBDB DHTQ_III APR1972.pdf    5883