Ảnh VN một thời khói lửa 5 (bản nháp)

Thumbnail Image Table
35_ Viet -Trung_north-vietnam-197.jpg
Size (KB)  :  535 KB
35_pho-th-nam-vn-tm-ngh--n-tra-v-dng-th-bi--n-khu-phn-c-ti-cn-c-ng-a-h-lo-hm-25-2-1971.jpg
Size (KB)  :  1,496 KB
35_Press_girl-awaiting-surgery-in-saigon.jpg
Size (KB)  :  345 KB
36_ Viet -Trung_rfugis-bloqus--la-frontire-en-aot-1978-lors-du-conflit-avec-la-chine-au-nord-vit-nam.jpg
Size (KB)  :  1,092 KB
36_pleime-1965.jpg
Size (KB)  :  492 KB
36_Press_heavy-street-fighting-continues-in-hue.jpg
Size (KB)  :  527 KB
37_ Viet -Trung_s--cuc-chin-tranh-xm-lc-vit-nam-ca-nh-cm-quyn-bc-kinh-t-17-2-1979-n-6-3-1979.jpg
Size (KB)  :  938 KB
37_Press_help-for-a-wounded-buddy---saigon.jpg
Size (KB)  :  386 KB
37_ql1-xun-lc-13-4-1975.jpg
Size (KB)  :  743 KB
38_ Viet -Trung_saigon-197.jpg
Size (KB)  :  252 KB
38_Press_hit-by-sniper---saigon.jpg
Size (KB)  :  328 KB
38_quang-nam-1965.jpg
Size (KB)  :  606 KB
39_ Viet -Trung_-1979---b-i-vn-tho-g-mn-chng-tng-ca-trung-cng.jpg
Size (KB)  :  784 KB
39_Press_hu-1970---two-years-later---vietnam-war-press-photo.jpg
Size (KB)  :  1,611 KB
39_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  327 KB
40_ Viet -Trung_-1979---cc-n-v-phng-khng-ca-khu-lin-hp-gang-thp-thi-nguyn-din-hnh.jpg
Size (KB)  :  403 KB
40_Press_hue-after-fighting.jpg
Size (KB)  :  468 KB
40_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  322 KB
41_ Viet -Trung_--197.jpg
Size (KB)  :  472 KB
41_Press_hue-in-ruins.jpg
Size (KB)  :  474 KB
41_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  365 KB
42_ Viet -Trung_--197.jpg
Size (KB)  :  113 KB
42_Press_hue-wounded-await-ambulances.jpg
Size (KB)  :  420 KB
42_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  315 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15