Ảnh VN một thời khói lửa 5 (bản nháp)

Thumbnail Image Table
115_Press_vietnamese-hospitality-saigon.jpg
Size (KB)  :  489 KB
116_Press_vn-war-photo---searching-saigon-for-viet-cong---ng-t-c-nay-l-nguyn-vn-th.jpg
Size (KB)  :  375 KB
117_Press_wife-carried-to-safety---saigon.jpg
Size (KB)  :  365 KB
118_Press_woman-finds-home-destroyed-saigon.jpg
Size (KB)  :  384 KB
119_Press_woman-flees-fire-in-downtown-saigon.jpg
Size (KB)  :  361 KB
120_Press_woman-pleads-for-children-saigon.jpg
Size (KB)  :  397 KB
121_Press_wounded-by-viet-cong.jpg
Size (KB)  :  394 KB
122_Press_wounded-helped-from-saigon-building.jpg
Size (KB)  :  360 KB
123_Press_wounded-vietnamese-saigon.jpg
Size (KB)  :  402 KB
124_Press_zeroing-in---saigon.jpg
Size (KB)  :  373 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15