Ảnh VN một thời khói lửa 5 (bản nháp)

Thumbnail Image Table
27_horst-faas-wounded---faas-b-thng-v-n-b-40.jpg
Size (KB)  :  478 KB
27_Press_fire-at-viet-cong-in-burning-building---saigon.jpg
Size (KB)  :  401 KB
27_Vo Bi_ visit-to-dalat-military-academy---instalation-of-le-van-kim-as-commandant-195.jpg
Size (KB)  :  122 KB
28_ Viet -Trung_lao-cai-1979.jpg
Size (KB)  :  697 KB
28_hu-1968.jpg
Size (KB)  :  441 KB
28_Press_fires-at-sniper-hue.jpg
Size (KB)  :  545 KB
29_ Viet -Trung_lao-cai-1979.jpg
Size (KB)  :  449 KB
29_i-31-h-lo---trc-thng-m-vi-v-th-n-pho-tip-t-xung-cn-c-ha-lc-31-ca-nam-vn-hm-14-2-1971-gia-trn-n-rocket-ca-qun-bc-vit-cn-c-ny-nm-su-trong-lnh-th-lo-18-dm.jpg
Size (KB)  :  796 KB
29_Press_firing-from-the-hip.jpg
Size (KB)  :  352 KB
30_ Viet -Trung_lng-sn-1979---cu-k-la-qua-sng-k-cng-sau-trn-chin-bin-gii-vit-trung-n-ra-ngy-17-2-1979.jpg
Size (KB)  :  363 KB
30_larry-burrows-photographe-humaniste.jpg
Size (KB)  :  507 KB
30_Press_flee-cholon-battle.jpg
Size (KB)  :  488 KB
31_ Viet -Trung_lng-sn-1979---cuc-chin-v-quc-1979-v-ci-cht-ca-phng-vin-nht-takano---tui-tr-online.jpg
Size (KB)  :  392 KB
31_left-brownes-ap-publicity-photograph--circa-1964.jpg
Size (KB)  :  596 KB
31_Press_flee-viet-cong-attack-in-saigon---cu-phan-thanh-gin-nay-l-cu-in-bin-ph.jpg
Size (KB)  :  338 KB
32_ Viet -Trung_nhn-dn-s-9020-18-thng-hai-1979.jpg
Size (KB)  :  877 KB
32_mt-ngi-lnh-nam-vn-lc-sot-mt-tin-n-c-ca-php-dc-ql9-ti-lao-bo-gn-bin-gii-lo-vit-hm-28-2-1971-tin-n-ny-trc-y--c-qun-bc-vit-s-dng.jpg
Size (KB)  :  983 KB
32_Press_fleeing-a-place-of-death-cholon.jpg
Size (KB)  :  386 KB
33_ Viet -Trung_nhn-dn-s-9020-18-thng-hai-1979.jpg
Size (KB)  :  2,954 KB
33_nha-trang-1-4-1975.jpg
Size (KB)  :  173 KB
33_Press_gi-aids-children-in-battle.jpg
Size (KB)  :  382 KB
34_ Viet -Trung_nhng-tn-trung-quc-xm-lc-vo-bc-kinh-phn-im---si-gn-gii-phng-s-1192-21-thng-ba-1979.jpg
Size (KB)  :  236 KB
34_on-xe-thit-gip-vi-l-cy-ngy-trang-ch-binh-s-d-nam-vn-di-chuyn-trn-ng-9-ti-lng-vei-hm-11-2-1971-trn-ng-tin-n-bin-gii-lo--gn-.jpg
Size (KB)  :  1,025 KB
34_Press_gi-aids-fleeing-mother.jpg
Size (KB)  :  372 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15