TRANG NH  |  SINH HOẠT  |  THẦY XƯA BẠN CŨ  HNH ẢNH  |  AUDIOBOOK - NHẠC -THƠ |  BI VIẾT ĐỀ TI ĐA DẠNG

BAN CHẤP HNH -LIN LẠC  |  TIN BUON TRANG WEB BẠN  |  SOFTWARE THNG DỤNG | CHUYỆN VUI |

 Trang web đang xy, xin qu vị thứ lỗi cho những điều lượm thượm v thiếu st.

Email: email@ndclnh-mytho-usa.org

Thơ từ xin gởi vể:
Hội i Hữu cựu Học Sinh NDC-LNH v Đồng Hương Mỹ Tho
4617  W. Walkins Way, Santa Ana,  CA 92704

Email: email@ndclnh-mytho-usa.org

Số phone lin lạc

Hội Trưởng: Huỳnh Hường       858-722-2185

Nguyễn Quang Bng                 714-688-6075
Bc Sĩ  Huỳnh Văn Chỉnh         714-839-2896
Chung Nhựt Cường                   714-553-9784
Tiến Sĩ Nguyễn Thy Dung         714-277-6352
V Thiện Hiếu                          714-886-8568
Xun Hồ                                  562-381-3683
Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Lim      714-721-0878
Trương Thị Mai                        510-414-3735
Nguyễn Văn Nỡ                        714-722-3928
L văn Rắc                               818-300-9243
V Quang Thẩm                        714-402-1994
Dược Sĩ  Trần Đắc Thọ             714-531-8770
Đặng Kim Thu                          310-756-4400
Nguyễn Thị Ty Vn                 714 360 5964

 

 

 

 

free hit counters