Tiền Giấy và Tiền Kim Loại Việt Nam

 

Góp nhặt tiền giấy và tiền kim loại Việt Nam in trước năm 1975

 
 

Trở về Quán Ven Đường   Chủ quán Huỳnh Chiếu Đẳng email

 
C̣n upload dài dài mời quí khách thỉnh thoảng ghé qua xem.

Bạn là người thứ

Web Analytics

 

French Union 5 Piastres 1953, Vietnam

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam, faceFrench Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam, back

P-106s 5 Piastres 1953 SPECIMEN

Face/Back:

overprint SPECIMEN

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam specimen, faceFrench Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam specimen, back

P-106(*) 5 Piastres 1953 color proof, purple

Face/Back:

overprint SPECIMEN

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam color proof, faceFrench Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam color proof, back

 

1962

 

1955

1955

French Union 1 Piastre 1954, Cambodia

French Indochina banknote 1 Piastre 1954 Cambodia, faceFrench Indochina banknote 1 Piastre 1954 Cambodia, back

French Union 10 Piastres 1953, Cambodia

French Indochina banknote 10 Piastres 1953 Cambodia, faceFrench Indochina banknote 10 Piastres 1953 Cambodia, back

P-96b 10 Piastres 1953

French Indochina banknote 10 Piastres 1953 Cambodia, faceFrench Indochina banknote 10 Piastres 1953 Cambodia, back
French Union 200 Piastres 1954, Vietnam

French Indochina banknote 200 Piastres 1954 Vietnam, faceFrench Indochina banknote 200 Piastres 1954 Vietnam, back

P-109s 200 Piastres 1954 SPECIMEN

perforation SPECIMEN
French Indochina banknote 200 Piastres 1954 Vietnam specimen, faceFrench Indochina banknote 200 Piastres 1954 Vietnam specimen, back

 

 

1955

1966

1066

1966

1955

1966

1970

1970

1972

1972


1917-20 Đồng,
Phát hành tại Hải Pḥng

1920 20 Đồng,
Phát hành tại Saigon

 

 

French Indochina banknote 100 Piastres 1925-1926, face

French Indochina banknote 100 Piastres 1925-1926, back

French Indochina banknote 20 Piastres 1928-1931 printer's proof, face

French Indochina banknote 20 Piastres 1928-1931 printer's proof, back

French Indochina banknote 5 Piastres 1926, face

French Indochina banknote 5 Piastres 1926, back

French Indochina banknote 1 Piastre 1927-1931, face

French Indochina banknote 1 Piastre 1927-1931, $1, back

French Indochina banknote 5 Piastres 1932, face

French Indochina banknote 5 Piastres 1932, back

Sẽ post thêm dài dài khi kiếm được thêm tiền

French Indochina banknote 20 Piastres 1936-1939, face

French Indochina banknote 20 Piastres 1936-1939, back

French Indochina banknote 1 Piastre 1953, face

French Indochina banknote 1 Piastre 1953, back

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam, back

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam, face

Right click ngay tấm h́nh và click sve as... để lấy về làm của

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam color proof, back

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Vietnam color proof, face

French Indochina banknote 100 Piastres 1954 Vietnam, back

French Indochina banknote 100 Piastres 1954 Vietnam, face

French Indochina banknote 200 Piastres 1954 Vietnam, back

French Indochina banknote 200 Piastres 1954 Vietnam, face

100 Piastres 1954

French Indochina banknote 100 Piastres 1954 Cambodia, face

French Indochina banknote 100 Piastres 1954 Cambodia, back

 

100 Piastres 1954 SPECIMEN

perforation SPECIMEN

French Indochina banknote 100 Piastres 1954 Cambodia spacimen, face

French Indochina banknote 100 Piastres 1954 Cambodia specimen, back

 

P-102 10 Piastres 1953

French Indochina banknote 10 Piastres 1953 Laos, face

French Indochina banknote 10 Piastres 1953 Laos, back

 

P-102s 10 Piastres 1953 SPECIMEN

perforation SPECIMEN

French Indochina banknote 10 Piastres 1953 Laos specimen, face

French Indochina banknote 10 Piastres 1953 Laos specimen, back

Có thể vài nơi sai năm phát hành

 

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Laos, face

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Laos, back

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Laos color proof, face

French Indochina banknote 5 Piastres 1953 Laos color proof, back

 

P-11 D-1 1 Dong 1955
This type has no watermark

P-12 D-2 2 Dong 1955

 

P-12 D-R2 2 Dong 1955 Replacement
C̣n post thêm dài dài khi kiếm được thêm tiền.


 Unlisted 50 Dong 1955(?)
Design proof, uniface
Đồng bạc nầy chưa hề phát hành dù đă in rồi

 

1956P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, olive

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, dark brown

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, violet

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, lilac

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, cherry

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, orange

P-7(*) 50 Dong
Printer's proof, uniface

 

 


 

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, lilac, uniface pair
Date on top: 6-22-56
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, dark blue, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, blue, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, light blue, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, green, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, black, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, brown, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, orange, uniface pair
Date on top: 6-7-56

 

P-10 D-9 500 Dong 1955
This type has no watermark

 1955


 

Tiền in năm 1955

    

 

 

 

 

 

( 1956 )

 

 

 ( 1958 )

 

 

( 1960 )

 

 

 ( 1960 )

 

     

 

 

 ( 1960 )

    

 

 ( 1960 )

 

   

 

 ( 1960 )

  

 

( 1960 )

 

 

 1966  

 

 

 ( 1966 )

 

 

 

 1966

 

 

 

  1966

 

 

 (1970 )

 

   

 

( 1970 )

  

 

 ( 1970 )

 

   

 

 ( 1970 )

 

 

 

 ( 1970 )

 

 ( 1970 )

   

 

 

( 1970 )

 

 

 (1972 )

  

   

 ( 1972 )

 

 

 ( 1972)

 

 

 ( 1972 )

      

 

 

 ( 1972 )

 

    

   

 

 

   (1975 )

  

 

   

 ( 1975)

 

 

 

 

 

 

Phát hành 1953:

 

    

 

      

 

  

 

 

 

 

Phát hành 1960

 

  

Phát hành 1963

 

 

Phát hành 1964

 

 

Phát hành 1966

 

 

Phát hành  1968

 

  

 

 

 

 

 

Phát hành 1970

 

 

Phát hành 1971

 

   

 

   

 

Phát hành 1974

 

 

1975 ~ Chưa lưu hành

 

 

Phát hành trước năm 1954

 

Bao Dai 1926-1945

The coins of Nguyen Bao Dai - the last Emperor of Vietnam.
These coins are also the last cash-style coins ever produced in the world.


Y#6 Bao-Dai-Thong-Bao
struck brass, 1.40g


Y#6a Bao-Dai-Thong-Bao
cast brass, 3.31g


Y#7 10 Van Bao-Dai-Thong-Bao; rev: Tap-Van
cast copper, 4.01g

 

 

 

Khai Dinh 1916-1925

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Hoang Tong
See also: Khai Dinh silver coins.


Y#4 Khai-Dinh-Thong-Bao
cast copper alloy, 3.00g


Y#5.1 Khai-Dinh-Thong-Bao
struck copper alloy, 2.46g

Duy Tan 1907-1916

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Duy Tan


Y#3 10 Van Duy-Tan-Thong-Bao; rev: Tap-Van
copper alloy, 4.02g


Y#3 10 Van Duy-Tan-Thong-Bao; rev: Tap-Van
Error: strip of metal above Thong character
copper alloy, 4.02g

Thanh Thai 1888-1907

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Thanh Thai


Y#2 10 Van Thanh-Thai-Thong-Bao; rev: Tap-Van
copper alloy, 3.45g

Dong Khanh 1885-1888

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Khanh Tong


C#301.1 Dong-Khanh-Thong-Bao
copper alloy, 3.61g

Tu Duc 1848-1883

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Duc Tong
See also: Tu Duc silver coins.


T#232 Tu-Duc-Thong-Bao
zinc, 2.15g


C#201.2 Tu-Duc-Thong-Bao
copper alloy, 2.44g


C#202 6 van Tu-Duc-Thong-Bao; rev: Luc-Van
copper alloy, 3.40g


C#206.5 50 van Tu-Duc-Bao-Sau; rev: Chun-Van-Nghu-Tap
copper alloy, 12.75g

Thieu Tri 1841-1847

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Hien To
See also: Thieu Tri silver coins.


C#141.1 Thieu-Tri-Thong-Bao
copper alloy, 3.15g

Minh Mang 1820-1841

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen Thanh To
See also: Minh Mang silver coins.


C#79 Minh-Mang-Thong-Bao
zinc, 2.47g


C#81.1 Minh-Mang-Thong-Bao
copper alloy, 4.20g

Gia Long 1802-1820

The coins of Vietnamese Emperor Nguyen The To


C#63 7 phan Gia-Long-Thong-Bao; rev: That-Phan
zinc, 2.61g


C#61.2 Gia-Long-Thong-Bao
copper alloy, 2.24g


C#61.3 Gia-Long-Thong-Bao
copper alloy, 2.44g


C#62 6 phan Gia-Long-Thong-Bao; rev: Luc-Phan
copper alloy, 2.09g

 

 


Minh Mang silver bar


Minh Mang silver bar
from the Royal Treasury


Private issue silver bar


Kim-Thanh golden leaf

 

Tonkin 1905 zinc sapeque


KM#1 Sapeque 1905 (1/600 Piastre)
No mintmark (Paris Mint)


KM#E1 Sapeque 1905 Essai

 

 

KM#23 1939 20 Cent, security edge

French Indochina 20 cent 1939 coin, obverseFrench Indochina 20 cent 1939 coin, reverseFrench Indochina 20 cent 1939 coin, security edge

nickel

No mintmark

(Paris Mint); privy marks:

KM#E34 1939 20 Cent Essai, security edge

French Indochina 20 cent 1939 essai coin, obverseFrench Indochina 20 cent 1939 essai coin, reverse

nickel

Reverse:

ESSAI = Trial;

No mintmark

(Paris Mint); privy marks:

KM#23a.1 1939 20 Cent, reeded edge

French Indochina 20 cent 1939 coin, obverseFrench Indochina 20 cent 1939 coin, reverse

copper-nickel

No mintmark

(Paris Mint); privy marks:

KM#23a.2 1941 20 Cent

French Indochina 20 cent 1941 coin, obverseFrench Indochina 20 cent 1941 coin, reverse

copper-nickel

Mintmark:

 

 

 

This note was printed in Japan in 1944.

P-74 1 Piastre 1949

P-54e 1 Piastre 1949
No dot under O in the word MOT on back

P-76a 1 Piastre 1951

P-77 50 Piastres 1945

P-55c 5 Piastres 1946

P-79 100 Piastres 1946

P-79s 100 Piastres 1946
Specimen
The note is not listed in Pick catalog

P-80 10 Piastres 1947

P-81 20 Piastres 1949

P-81(s) 20 Piastres 1949
Specimen
This note is not listed in catalog